9:00 - 17:00

Δευτέρα - Παρασκευή

+30 211 11 85 126

Επικοινωνήστε μαζί μας
9:00 - 17:00
Δευτέρα - Παρασκευή

211 11 85126

Επικοινωνήστε μαζί μας
2111185126

Το Flexbox και οι ιδιότητές του

Το Flexbox και οι ιδιότητές του

Το flexbox είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία στη CSS που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση στοιχείων της HTML ως ευλύγιστα κουτιά, όπως υποδηλώνει ο όρος. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένας βολικός τρόπος για να τοποθετούμε στον χώρο HTML στοιχεία και να αλλάζουμε τις διαστάσεις τους. Υπάρχει πληθώρα ιδιοτήτων που μπορούμε να εφαρμόσουμε πάνω σε στοιχεία μέσω του flexbox, εξού και ο λόγος που είναι τόσο δημοφιλές.

Τα βασικά του flexbox

Ας μιλήσουμε, αρχικά, για τα βασικά του flexbox. Όταν χρησιμοποιούμε το flexbox έχουμε ένα flex container, το οποίο είναι ένα στοιχείο που αποκτά αυτήν την ιδιότητα με το να θέσουμε display:flex; σε αυτό.
Το flex container μπορεί να εμπεριέχει διάφορα flex items, τα οποία είναι στοιχεία εντός αυτού και μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά ως απογόνους του. Επίσης, οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να είναι και flex container και flex item ταυτόχρονα. Αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιείται συχνά όταν έχουμε να κάνουμε με σύνθετα layouts.

Εντός ενός flex item μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή flex, π.χ. flex: 1;. Είναι μια shorthand εντολή (δηλαδή μία εντολή που θέτει πολλαπλές ιδιότητες της CSS ταυτόχρονα) για τις flex-grow, flex-shrink και flex-basis.
Το flex-grow αφορά το πόσο παραπάνω χώρο θα καταλάβει ένα flex item και, πιο συγκεκριμένα, το κατά πόσο θα μεγεθυνθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα. Άμα, π.χ., θέσουμε το flex-grow ως 1 σε ένα στοιχείο, θα καταλάμβανε τον ίδιο χώρο με τα υπόλοιπα εντός του ίδιου flex container, ενώ άμα έπαιρνε την τιμή 2 θα είχε το διπλάσιο μέγεθος σε σχέση με αυτά, άμα ήταν 3 θα είχε το τριπλάσιο και  πάει λέγοντας.
Το flex-shrink είναι παρόμοιο με το flex-grow αλλά με τη διαφορά ότι συρρικνώνει το στοιχείο και ενεργοποιείται μόνο όταν το συνολικό μέγεθος των flex items είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του flex container.
Άμα δε θέλω ένα αντικείμενο να μικρύνει, μπορώ να θέσω σε αυτό flex-shrink: 0;. Γενικά, τα flex-grow και flex-shrink μπορούν να μην τηρήσουν τιμές width που μπορεί να έχω θέσει προηγουμένως.
Όσον αφορά το flex-basis, αυτό θέτει το αρχικό μέγεθος ενός flex item έτσι ώστε τα flex-grow και flex-shrink να ξεκινάνε απ’ αυτό.

Μπορούμε να το θέσουμε ως pixels (αλλά όχι μόνο) και η default τιμή του είναι auto, όπου τότε το flex item ελέγχει για δήλωση width και την τηρεί. Μπορούμε να θέσουμε ταυτόχρονα τιμή σε αυτές τις εντολές μέσω της flex, π.χ., flex: 2 1 auto;, που ισούται με flex-grow: 2;, flex-shrink: 1; και flex-basis: auto;.
Η default τιμή του flex είναι flex: 0 1 0%;, δηλαδή flex-grow: 0;, flex-shrink: 1; και flex-basis: 0%;. Άμα θέσουμε μία μοναδική τιμή στο flex, π.χ. flex: 1;, αυτή θα λειτουργήσει μόνο στο flex-grow, π.χ. το flex: 1; αντιστοιχεί στο flex: 1 1 0%;.

Flex-direction

Μια άλλη βασική ιδιότητα του flexbox είναι η δυνατότητα κατανομής στοιχείων είτε στον Χ άξονα, δηλαδή οριζόντια, είτε στον Υ άξονα, δηλαδή κάθετα. Αυτή η επιλογή μπορεί να γίνεται μέσω της εντολής flex-direction. Η default τιμή της είναι η flex-direction: row;, όπου εκεί το ένα flex item θα βρίσκεται δίπλα στο άλλο. Άμα, από την άλλη, τη θέσουμε ως flex-direction: column;, τα flex items θα κατανεμηθούν το ένα κάτω από το άλλο. Όταν αλλάζουμε το flex-direction σε column, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν μερικές εντολές που ενεργούν με βάση το άμα βρισκόμαστε στον Χ ή στον Υ άξονα. Π.χ., το flex-basis θα αναφέρεται πλέον στο height του στοιχείου αντί στο width.
Επιπλέον, το flex-direction μπορεί να πάρει και τις τιμές row-reverse και column-reverse, με τις οποίες αλλάζει η σειρά των flex items έτσι ώστε να αντιστρέφονται η αρχή και το τέλος της γραμμής και της στήλης αντίστοιχα.

Justify-content και align-items

Το flexbox μας δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να τοποθετούμε flex items με συγκεκριμένο τρόπο εντός ενός flex container μέσω των εντολών justify-content και align-items που ενεργούν επί τον άξονα Χ και Υ αντίστοιχα.
H default τιμή του justify-content είναι η flex-start, όπου τα flex items κολλάνε στην αριστερή μεριά του flex container.
Αντίστοιχα, έχουμε και το flex-end, όπου τότε τα flex items κολλάνε στη δεξιά μεριά του flex container, και το center, όπου τότε τοποθετούνται στο κέντρο.

Αυτή η εντολή μπορεί να πάρει και άλλες τιμές, π.χ., θέτοντας justify-content: space-between;, τα flex items θα χωρίζονται με ισόποση απόσταση μεταξύ τους καθώς εξαπλώνονται από το ένα άκρο του flex container ως το άλλο.
Δύο άλλες τιμές που μπορεί να πάρει είναι το space-around, που είναι το ίδιο με το space-between αλλά με τη διαφορά ότι προστίθεται κενό και στην αρχή και τέλος του flex container, και το space-evenly, όπου όλα τα flex items θα έχουν ισόποσο κενό τριγύρω τους.

Όσον αφορά το align-items, παίρνει τις ίδιες τιμές και γενικά δουλεύει με τον ίδιο τρόπο που δουλεύει το justify-content με τη διαφορά ότι λειτουργεί κάθετα και όχι οριζόντια. Για παράδειγμα, μέσω του align-items: start; τα flex items κολλάνε προς τα πάνω.
Η default τιμή του align-items είναι η stretch, με βάση της οποίας το ύψος των flex items επεκτείνεται ώστε να καταλαμβάνει όσο περισσότερο χώρο γίνεται.
Εδώ είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα justify-content και align-items βασίζονται στον άξονα του flex container, που σημαίνει ότι η συμπεριφορά τους αντιστρέφεται όταν αλλάζω το flex-direction σε column. Τότε, το justify-content: start; θα τοποθετούσε τα flex items προς τα πάνω αντί για προς τα αριστερά, για παράδειγμα.
Υπάρχουν, επιπλέον, και οι εντολές justify-self και align-self, που έχουν αντίστοιχη λειτουργία με τις justify-content και align-content με τη διαφορά ότι ενεργούν σε μοναδικά flex items και όχι σε όλα εντός του flex container.

Gap

Μία άλλη ιδιότητα που συχνά χρησιμοποιείται στο flexbox είναι το gap.
Το gap, η οποία καθορίζει την απόσταση που θα έχουν μεταξύ τους τα flex items, π.χ. gap: 10px; (μπορεί να πάρει και άλλες τιμές, όπως em ή ποσοστά). Υπάρχουν και οι εντολές column-gap και row-gap, που με ανάλογο τρόπο καθορίζουν την απόσταση που έχουν οι στήλες και οι γραμμές των flex items αντίστοιχα. Ένας εναλλακτικός τρόπος για να ορίσουμε απόσταση ξεχωριστά σε στήλες και γραμμές είναι θέτοντας δύο τιμές στην gap. Η πρώτη τιμή θα αναφέρεται στις γραμμές και η δεύτερη στις στήλες, για παράδειγμα, η εντολή gap: 5px 10px; ισούται με row-gap: 5px; και column-gap: 10px;.

Flex-wrap

Μία ακόμα χρήσιμη ιδιότητα του flexbox που οφείλουμε να αναφέρουμε είναι το flex-wrap. Αυτή η ιδιότητα καθορίζει το άμα τα flex items ενός flex container θα παραμείνουν στην ίδια γραμμή είτε χωράνε είτε όχι ή άμα χωριστούν στην από κάτω γραμμή. Η default τιμή του flex-wrap είναι το nowrap, όπου τα flex items παραμένουν στην ίδια γραμμή. Θέτοντας flex-wrap: wrap; θα χωριστούνε πηγαίνοντας στην από κάτω γραμμή, ενώ θέτοντας flex-wrap: wrap-reverse; θα πάνε στην από πάνω γραμμή.
Μία ακόμα εντολή που θα ταίριαζε να αναφέρουμε εδώ είναι η flex-flow, η οποία συνδυάζει το flex-direction και το flex-wrap λαμβάνοντας μία τιμή για το καθένα. Μπορούμε, π.χ., να χρησιμοποιήσουμε το flex-flow: row wrap; αντί για τα flex-direction: row; και flex-wrap: wrap;.

Κατακλείδα

Συνοψίζοντας, το flexbox είναι ένας ιδιαίτερα βολικός τρόπος για να τοποθετήσουμε όπως θέλουμε διάφορα στοιχεία στον χώρο χρησιμοποιώντας CSS.
Οι διάφορες ιδιότητες που σχετίζονται με αυτό μπορούν να κάνουν αυτήν τη δουλειά πιο εύκολη σε σχέση με άμα δεν το χρησιμοποιούσαμε, ειδικά άμα πρόκειται για τοποθέτηση στοιχείων στο κέντρο. Άλλοι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε στοιχεία στον χώρο είναι τα float και grid.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

Οφέλη που θα αποκομίσετε από την σχεδιασμένη χρήση της διαφήμισης:

 • Δημιουργείτε επίγνωση
  Ένα από τα πιο άμεσα αποτελέσματα της διαφήμισης είναι η αυξημένη αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας, του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας. Οι δυνητικοί πελάτες πιθανότατα θα πρέπει να συναντήσουν την επιχείρησή σας αρκετές φορές προτού αρχίσουν να σας θυμούνται και οι διαφημιστικές ενέργειες σας βοηθούν να το πετύχετε.

 • Εκπαιδεύετε τους καταναλωτές
  Πέρα από την απλή δημιουργία ευαισθητοποίησης, η διαφήμιση σάς βοηθά να εκπαιδεύσετε τους καταναλωτές σχετικά με το πώς τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας τους βοηθούν και τι αντιπροσωπεύει η επωνυμία σας.
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφημιστικές ενέργειες για να δημιουργήσετε μια βαθύτερη κατανόηση για τα πάντα, από την αποστολή της εταιρείας σας μέχρι την αξία αυτών που πουλάτε.

 • Ενισχύετε τη φήμη σας
  Η διαφήμιση σάς δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσετε τη φήμη της επιχείρησής σας. Τόσο η διαφήμιση εκτός σύνδεσης μέσω αντύπων,. επιγραφών και άλλων μέσων όσο και η διαδικτυακή διαφήμιση μπορούν να ενισχύσουν την προβολή των βασικών μηνυμάτων σας – τα συμπεράσματα που θέλετε να έχει το κοινό-στόχο σας – και να τονίσουν τις καλές πτυχές της εταιρείας σας.
 • Αποκτάτε νέους πελάτες
  Η απόκτηση νέων πελατών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Η διαφήμιση είναι πολύ σημαντική γιατί σας βοηθάει να προσεγγίσετε περισσότερα άτομα που θέλετε για πελάτες σας με μηνύματα που απευθύνονται απευθείας σε αυτούς.
 • Διατηρήτε τους τρέχοντες πελάτες σας

  Η διατήρηση των πελατών είναι το θεμέλιο της επιχειρηματικής ανάπτυξης . Χρειάζεστε πιστούς πελάτες που αγαπούν την επωνυμία σας, σας στέλνουν παραπομπές από στόμα σε στόμα και πιθανότατα ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για το προϊόν ή την υπηρεσία σας.

  Η αποτελεσματική διαφήμιση οδηγεί την προσοχή των πελατών σας ξανά σε εσάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφημιστικές ενέργειες για να στοχεύσετε εκ νέου σε μέλη του κοινού-στόχου σας , συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων και καταναλωτών που βρίσκονται ήδη στη βάση πελατών σας.

 • Μένετε μπροστά από τον ανταγωνισμό
  Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης που διευθύνετε, έχετε ανταγωνιστές. Θα υπάρχουν πάντα επιχειρήσεις που θα διεκδικούν την προσοχή των ίδιων καταναλωτών. Ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί οι ανταγωνιστές σας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι μεταξύ των πολλών επιχειρήσεων που ήδη διαφημίζονται για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Στις μέρες μας δεν μπορείτε να βασίζεστε στην πελατεία που αποκτάτε οργανικά ή από στόμα σε στόμα, οι διαφημίσεις είναι σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της επιτυχίας σας σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά.
 • Πραγματοποιήτε πωλήσεις
  Οι επιπτώσεις της διαφήμισης στην πραγματοποίηση πωλήσεων είναι καθοριστική. Οι διαφημίσεις είναι ισχυρά εργαλεία για να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να κερδίσει τα χρήματα που χρειάζεται για να επιβιώσει και να ευδοκιμήσει.

 

Στόχος μας είναι να εκπληρώσετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους.
Καθώς οι διαφημιστικές ενέργειες που σχεδιάζουμε μαζί σας θα σάς βοηθούν να επιτύχετε υψηλή απόδοση επένδυσης (ROI), θα έχετε επιπλέον έσοδα που μπορείτε να επανεπενδύσετε στην επιχείρησή σας για έναν συνεχή κύκλο διαφήμισης και ανάπτυξης.
Η διαφήμιση είναι σημαντική γιατί μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
Με την διαφήμιση θα προσεγγίσουμε μαζί σας το σωστό κοινό με θετικά, στοχευμένα μηνύματα που θα μετατρέπουν τους δυνητικούς πελάτες σε αφοσιωμένους πελάτες. 
Επίσης θα στοχεύσουμε εκ νέου το κοινό σας, είτε στοχεύετε να αποκτήσετε αναγνωρισιμότητα επωνυμίας είτε να αυξήσετε την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των επιχειρήσεων και καταναλωτών που είναι πελάτες σας.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαφήμιση;

Από το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας μέχρι την απλή προσπάθεια να προωθήσετε την επωνυμία σας στον κόσμο, οι κατάλληλες διαφημιστικές τακτικές μπορούν να σας βοηθήσουν να προσεγγίσετε περισσότερα από τα κατάλληλα άτομα.

Η διαφήμιση είναι ένας τύπος προώθησης επί πληρωμή που στρέφει την προσοχή στο βασικό σας μήνυμα και είναι το κρίσιμο επόμενο βήμα για να λειτουργήσουν οι στρατηγικές μάρκετινγκ που θα χρησιμοποιήσετε. Αυξάνει την έκθεσή σας για να συμβάλει να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους, είτε στοχεύετε να δημιουργήσετε τη βάση πελατών σας είτε να αυξήσετε γρήγορα τον όγκο των πωλήσεών σας.

Τα οφέλη που θα αποκομίσετε από την σχεδιασμένη χρήση της διαφήμισης:

Βήματα για να βελτιώσετε την εταιρική σας εικόνα
 1. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ζωτικής σημασίας
  Το εταιρικό σας branding είναι ότι πιο σημαντικό διαθέτεται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη γλώσσα, το λογότυπο, τον συνδυασμό χρωμάτων, τη χρήση εικόνων, την τυπογραφία και τα γραφικά σας. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά εξοπλισμένη είναι η εταιρεία σας, εάν ο καταναλωτής έχει κακή εντύπωση για εσάς από οποιοδήποτε από τα παραπάνω, ενδέχεται να μην έχετε άλλη ευκαιρία για να τον κάνετε πελάτη.

 2. Βελτιστοποιήστε το περιεχόμενό σας
  Το περιεχόμενό σας είναι όλα αυτά που προβάλετε για να έρθετε σε επαφή με τον καταναλωτή, είναι επίσης η φωνή σας και το κύριο μέρος που θα προσελκύσει τον καταναλωτή να ενδιαφερθεί για την επιχείρησή σας. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργείτε περιεχόμενο που θα ενδιαφέρει τον καταναλωτή και πάνω από όλα θα το βρει χρήσιμο. Η παροχή περιεχομένου υψηλής ποιότητας που ο καταναλωτής βρίσκει σχετικό με τις ανάγκες του θα προσθέσει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στην επωνυμία σας και θα ενισχύσει την εταιρική σας ταυτότητα στην αγορά.

 3. Χρησιμοποιήστε περιεχόμενο πολυμέσων
  Το οπτικό περιεχόμενο έχει αποδειχθεί ότι έχει υψηλότερο ποσοστό μετατροπής από τον γραπτό λόγο μόνο, χρησιμοποιήστε όλους τους πόρους σας για να τονίσετε αυτό.

 4. Διατηρήστε μια συνεπή στρατηγική
  Πρώτα και κύρια πρέπει να αποφασίσετε προσεκτικά ποιο είναι το μήνυμα που προσπαθείτε να μεταφέρετε, όταν το έχετε, μείνετε σε αυτό, η προσπάθεια να τοποθετηθείτε σε πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες θα χρησιμεύσει μόνο στη σύγχυση του καταναλωτή και θα μειώσει το μήνυμά σας.

 5. Χρησιμοποιήστε ένα όνομα, λογότυπο και στυλ
  Το όνομά σας, το λογότυπο και τα χρώματά σας είναι σημαντικό να υπάρχουν σε όλο το υλικό μάρκετινγκ. Το ίδιο ισχύει και για το περιεχόμενο, καί είναι χρήσιμο να εφαρμοστεί στις γραμματοσειρές και τα στυλ που χρησιμοποιούνται παντού. Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται παντού, χωρίς εξαίρεση, από ιστολόγια έως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοπους έως επαγγελματικές κάρτες. θα πρέπει όλα να έχουν την ίδια ταυτότητα, καθιστώντας σας άμεσα αναγνωρίσιμο.

 6. Αναπτύξτε μια συνεπή φωνή και τόνο για την επωνυμία σας
  Δώστε στην επωνυμία σας προσωπικότητα αναπτύσσοντας και διατηρώντας ένα συνεπές μήνυμα. Αποφύγετε να στέλνετε ανάμεικτα μηνύματα μέσω του τόνου ή της φωνής που χρησιμοποιείται στο περιεχόμενό σας, διότι θα αποδυναμώσετε το μήνυμά σας.

 7. Κρατήστε τις υποσχέσεις σας
  Επιδιώξτε να ανταποκρίνεστε με συνέπεια σε αυτά που υπόσχεστε, κάθε φορά χωρίς εξαίρεση. Αυτό θα εδραιώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην επωνυμία σας και θα ενθαρρύνει την περαιτέρω δέσμευση.

 8. Προσαρμόστε το μήνυμά σας
  Βρείτε ποιο είναι το κοινό-στόχος σας, τι θέλει να μάθει ή να ανακαλύψει; Παρέχετε αυτό που απαιτούν ή χρειάζονται και κάντε το σε συνεπή βάση.

Είσοδος στον λογαριασμό

Καλώς ήρθατε στον ανανεωμένο ιστότοπό μας. Θέλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες που θα σας φανουν χρήσιμες σε αυτά που θέλετε να πετύχετε. Επίσης επιθυμούμε την συνεργασία που θα αναδείξει όλα όσα μπορούμε να πετύχουμε από κοινού.

The Marketeers

Δεσμευόμαστε για την επιτυχία σας